ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทและต้านความแก่ของใบกฤษณา

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของใบกฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lec)ทำการการทดสอบในเซลล์มะเร็งประสาทมนุษย์ (SH-SY5Y) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เซลล์เสียหายด้วยภาวะน้ำตาลสูง ผลพบว่าสารสกัดเฮกเซนจากใบกฤษณามีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทและกระตุ้นการงอกของใยประสาท (neurite outgrowth)โดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนgrowth-associated protein 43 และ teneurin-4 นอกจากนี้ยังมีผลปรับปรุงวัฏจักรเซลล์ผ่านการเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน cyclin D1 และ SIRT1 ในเซลล์ประสาท และการศึกษาผลของใบกฤษณาต่อการต้านอนุมูลอิสระในหนอนตัวกลม Caenorhabditis elegansจากการได้รับน้ำตาลสูง พบว่าสารสกัดเฮกเซนจากใบกฤษณาสามารถยืดอายุขัยของหนอนตัวกลม เพิ่มน้ำหนักตัว ความกว้าง ความยาวและจำนวนไข่ของหนอน ลดการสะสมของreactive oxygen species (ROS) ภายในเซลล์ และการกระตุ้นการทำงานของยีนในวิถี DAF-16/FOXO ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านความแก่ และจากการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยวิธีจำลองการจับด้วยคอมพิวเตอร์พบว่าสารสกัดเฮกเซนจากใบกฤษณามีสาร β-sitosterol และ stigmasterol ซึ่งเป็นสารสำคัญ มีความเป็นไปได้ในการยับยั้ง insulin-like growth factor 1 receptor(IGFR)ในการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบกฤษณามีผลปกป้องเซลล์ประสาทและต้านความแก่จากการได้รับน้ำตาลสูงได้

Nutrients. 2022;14:3668.