ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันคริลล์ (krill oil) ต่อการยับยั้งการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลและกระตุ้นการขับคอเลสเตอรอลในหนูแรท

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันคริลล์ (krill oil) ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้จากเคย (Euphausia superba; Antarctic krill) ในหนูแรท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง กลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและได้รับน้ำมันคริลล์ 100 และ 200 มก./กก.นน.ตัว ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันคริลล์มีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ทั้งหมด คอเลสเตอรอลทั้งหมด คอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง และยับยั้งการทำงานของ HMG-CoA reductase และกระตุ้นการแสดงออกของ AMPK phosphorylation, LDL receptor และ ACAT2 ในตับ และเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลออกทางอุจจาระ นอกจากนี้ยังมีผลลดระดับของ P-selectin,sVCAM-1และ NO รวมทั้งความหนาของผนัง aortic แสดงถึงการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง จากการทดสอบครั้งนี้นักวิจัยสรุปว่าน้ำมันคริลล์มีผลลดระดับLDL ในเลือดของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยการกระตุ้นการนำ LDL เข้าสู่เนื้อเยื่อ การขับคอเลสเตอรอล และยับยั้งการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล

Mar Drugs. 2022;20(10):609. doi: 10.3390/md20100609.