การศึกษาทางคลินิกผลของการใช้น้ำมันคริลล์ (krill oil) ต่อการบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครจำนวน 235 คน อายุระหว่าง 40 - 65 ปี มีค่า BMI >18 - <35 กก./ม.2 มีอาการข้อเข่าเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลางและมีอาการปวดเข่าเป็นประจำแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำมันคริลล์ (krill oil) ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้จากเคย (Euphausia superba; Antarctic krill) ขนาด 4 ก./วัน (ประกอบด้วย EPA 0.06 ก./วัน,DHA 0.28 ก./วัน และ astaxanthin 0.45 มก./วัน) และกลุ่มยาหลอก (น้ำมันผสมจากผัก) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ประเมินผลการทดสอบด้วย Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) (ระดับคะแนน 0 - 100) ในช่วงเริ่มต้น ช่วง 3 และ 6 เดือนของการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันคริลล์มีค่าดัชนี omega-3 เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก (จาก 6.0% ถึง 8.9% เปรียบเทียบกับจาก 5.5% ถึง 5.4%) ในช่วงเดือนที่ 6 พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันคริลล์มีค่าคะแนนเกี่ยวกับอาการปวดเข่าอาการข้อเข่าติด ฝืด ตึง แข็ง (stiffness) และความสามารถในการทำหน้าที่ทางร่างกายมีผลปรับปรุงดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอกการประเมินเกี่ยวกับการใช้ยา NSAID ระดับไขมันและค่าที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบระหว่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำมันคริลล์มีแนวโน้มช่วยปรับปรุงอาการปวดเข่า อาการข้อเข่าฝืด และความสามารถในการทำหน้าที่ทางร่างกาย ในผู้ใหญ่ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง

Am J ClinNutr. 2022;116(3):672-85.doi: 10.1093/ajcn/nqac125.