ผลของการใช้เทียนดำขนาดต่าง ๆ ในผู้ป่วยCOVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind controlled trial) ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ จำนวน 262 ราย โดยสุ่มแยกผู้ป่วยเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับแคปซูลบรรจุผงถ่าน (charcoal) ทุก ๆ 12 ชม., กลุ่มที่ 2-4 จะได้รับแคปซูลบรรจุเมล็ดเทียนดำทั้งเมล็ด (ใน 1 แคปซูลจะบรรจุเมล็ดเทียนดำ 350 มก.) โดยกลุ่มที่ 2 ได้รับเมล็ดเทียนดำ 2 แคปซูลในตอนเช้าและ 1 แคปซูลในตอนเย็น, กลุ่มที่ 3 ได้รับเมล็ดเทียนดำ 3 แคปซูลทุก ๆ 12 ชม. กลุ่มที่ 4 ได้รับเมล็ดเทียนดำ 5 แคปซูลในตอนเช้าและ 4 แคปซูลในตอนเย็น,กลุ่มที่ 5-7 จะได้รับแคปซูลบรรจุผงเมล็ดเทียนดำ (ใน 1 แคปซูลจะบรรจุผงเมล็ดเทียนดำ 500 มก.) โดยกลุ่มที่ 5 ได้รับผงเมล็ดเทียนดำ 1 แคปซูลทุก ๆ 12 ชม., กลุ่มที่ 6 ได้รับผงเมล็ดเทียนดำ 2 แคปซูลทุก ๆ 12 ชม., และกลุ่มที่ 7 ได้รับผงเมล็ดเทียนดำ 3แคปซูลทุก ๆ 12 ชม.ทำการทดสอบนาน 10 วัน ทำการประเมินตัวชี้วัดการเกิดการอักเสบก่อนและหลังทำการทดสอบ พบว่าการเกิดการอักเสบของทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า เมล็ดเทียนดำและผงเมล็ดเทียนดำในขนาดที่ทำการทดสอบ อาจไม่มีผลต่อการรักษา COVID-19

Int J Environ Res Public Health. 2022;19(18):11798. doi: 10.3390/ijerph191811798.