ฤทธิ์ต้านภาวะเกล็ดเลือดต่ำของสารสกัดน้ำจากใบเชียงดาในหนูเม้าส์ที่ติดเชื้อมาลาเรีย

การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดน้ำจากใบเชียงดาต่อจำนวนเกล็ดเลือดและปัจจัยต่อการการแข็งตัวของเลือดในหนูเม้าส์ที่ติดเชื้อมาลาเรีย (Plasmodium berghei)ทำการทดสอบด้วยการป้อนสารสกัดน้ำจากใบเชียงดา ขนาด 100, 250 และ 500 มก./กก./วัน หรือยารักษามาลาเรียchloroquine ขนาด 10 มก./กก./วัน ให้แก่หนูเม้าส์ ติดต่อกันเป็นเวลา 4 วัน ประเมินผลจากจำนวนเกล็ดเลือดและปัจจัยที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด ผลพบว่าสารสกัดน้ำจากใบเชียงดามีฤทธิ์ต้านภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากการติดเชื้อมาลาเรีย โดยระดับเกล็ดเลือดของหนูเม้าส์ที่ได้รับสารสกัดใบเชียงดาขนาด 250 และ 500 มก./กก. มีค่าใกล้เคียงกับหนูปกติและใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับยาchloroquine และการศึกษาผลของสารสกัดน้ำใบเชียงดาต่อปัจจัยที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดพบว่าสารสกัดใบเชียงดาที่ขนาด 500 มก./กก. มีผลชะลอการแข็งตัวของเลือด โดยป้องกันการลดลงของ activated partial thromboplastintime (APTT)ได้เช่นกันกับกลุ่มที่ได้รับยาchloroquineแต่ไม่มีผลต่อ prothrombin time (PT) และ thrombin time (TT) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำใบเชียงดาสามารถป้องกันภาวะเกล็ดเลือดต่ำและปรับปรุงปัจจัยต่อการแข็งตัวของเลือดจากการติดเชื้อมาลาเรีย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงฤทธิ์ต้านมาลาเรียต่อไปในอนาคต

J Parasitol Res. 2022;2022:4225682. doi: 10.1155/2022/4225682.