ผลเพิ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและลดระดับของ malondialdehyde ของน้ำมะพร้าวอ่อนในหนูแรทที่สัมผัสกับควันบุหรี่

เมื่อป้อนหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้สัมผัสกับควันบุหรี่ด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน ขนาด 8 มล./200 ก.นน.ตัว/วัน เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับวิตามินอี ขนาด 1.81 IU/200 ก.นน.ตัว/วัน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำกลั่น ประเมินผลโดยวัดระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) glutathione peroxidase (GPx), และระดับของ malondialdehyde (MDA) ในเลือด พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนและวิตามินอี ระดับของเอนไซม์ SOD, CAT และ GPx จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ระดับของ MDA จะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และลดการเกิด lipid peroxidation ในหนูที่สัมผัสกับควันบุหรี่ได้

Pharmacogn J. 2022;14(5):469-76.