สารสำคัญและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของโด่ไม่รู้ล้ม

สาร Scaberwone A, Scaberine A, Scaberin A และ (±) Scaberin B ที่แยกได้จากสารสกัด 70% เอทานอลจากทั้งต้นของโด่ไม่รู้ล้ม ความเข้มข้น 10, 50, 100 และ 200 มคก./มล. มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ โดยสาร Scaberine A จะมีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้ง มีค่า IC50 เท่ากับ 0.823 ไมโครโมล/ล. และมีฤทธิ์ดีกว่าเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน arbutin (IC50 2.947 ไมโครโมล/ล.)

Fitoterapia. 2022;162:105259. doi: 10.1016/j.fitote.2022.105259.