ฤทธิ์ของสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดงต่อการปกป้องผิวหนังจากรังสี UV

การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดง (Citrus sinensis (L.) Osbeck) 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Moro, Sanguinello และ Tarocco ต่อการปกป้องความแก่ของผิวหนังที่ถูกทำลายจากการกระตุ้นด้วยรังสี UVA-B ในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ HFF-1 และ NCTC 2544 ในหลอดทดลอง และทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดโดยการวัดระดับ ROS และกลุ่ม thiol ทั้งหมด นอกจากนี้ยังประเมินผลในการป้องกันการถูกทำลายของ DNA จากการกระตุ้นด้วยรังสี UVA-B และผลต่อการแสดงออกของ mRNA และโปรตีนของ collagen, elastin, MMP1 และ MMP9 รวมทั้งวัดดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับการอักเสบ ได้แก่ TNF-α, IL-6 และ NFκB (total/phospho) ด้วยวิธี ELISA ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดงมีความสามารถในการปกป้องเซลล์จากสภาวะเครียดออกซิเดชันโดยมีระดับของกลุ่ม thiol ทั้งหมดใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม และลดระดับของ ROS ทั้งในเซลล์ HFF-1 และ NCTC 2544 และยับยั้งการถูกทำลายของ DNA จากการกระตุ้นด้วย UVA-B สารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดงยังมีฤทธิ์ป้องกันอันตรายของเซลล์โดยลดระดับดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและ MMPs และกระตุ้นการปรับปรุงของ extracellular matrix โดยเพิ่มการแสดงออกของ collagen และ elastin จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและปกป้องผิวหนังจากรังสี UVมีความปลอดภัยและป้องกันความแก่ของผิวจากการสัมผัสรังสี UVA-B

Cells. 2022;11(9):1447. doi: 10.3390/cells11091447.