ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากสมุนไพร

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด 95% เอทานอลจากสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ใบสาบเสือ (Chromolaena odorata), ใบสาบหมา (Ageratina adenophora), ใบกะเม็ง (Eclipta prostrate), ใบและลำต้นว่านน้ำ (Acorus calamus) ในการต้านเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ (dermatophytes) ที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง 2 ชนิด ได้แก่ Trichophyton mentagrophytes และ T. rubrum ด้วยวิธี agar-well diffusion พบว่าสารสกัดจากใบว่านน้ำมีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเชื้อราทั้ง 2 ชนิด มีค่าของโซนใส (inhibition zone) > 20 มม. รองลงมาคือ สารสกัดจากสาบเสือและสาบหมา ขณะที่สารสกัดจากกะเม็งไม่มีผล โดยค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อรา (minimum inhibitory concentration; MIC) ทั้ง 2 ชนิดของสารสกัดจากว่านน้ำ เท่ากับ 0.04% และ 0.02% (v/v) ตามลำดับ และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อรา (minimum fungicidal concentration; MFC) ทั้ง 2 ชนิดของสารสกัดจากว่านน้ำ เท่ากับ > 0.64% และ 0.08% (v/v) ตามลำดับ

Bra zilian J Biol. 2022;82,e254291. doi: 10.1590/1519-6984.254291.