ผลของสารสกัดเมล็ดคื่นไฉ่ต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

การศึกษาแบบสุ่ม ข้ามกลุ่ม และปกปิดทั้ง 3 ฝ่าย (randomized, tripleblind, placebo-controlled, cross-over clinical trial) ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (Systolic blood pressure : SBP มากกว่า 120-160 มม. ปรอท หรือ Diastolic blood pressure : DBP มากกว่า 80-100 มม. ปรอท) จำนวน 52 คน อายุเฉลี่ย 51.88 ± 7.89 ปี ในกลุ่มที่รับประทานคื่นไฉ่ และ 49.15 ± 6.88 ปี ในกลุ่มที่รับประทานยาหลอก แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดเมล็ดคื่นไฉ่ชนิดแคปซูล ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร (ขนาด 1.34 ก./วัน) กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 4 สัปดาห์ และทำการสลับกลุ่มโดยมีช่วงพัก 4 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดคื่นไฉ่ชนิดแคปซูล ความดันโลหิต SBP และ DBP ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ SBP ลดลงจาก 141.2 ± 5.91 เป็น 130.0 ± 4.38 มม. ปรอท และ DBP ลดลงจาก 92.2 ± 5.74 เป็น 84.2 ± 4.87 มม. ปรอท, ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิต (mean arterial blood pressure) ลดลงจาก 108.5 ± 5.76 เป็น 99.5 ± 4.66 มม. ปรอท และค่า pulse pressure (ค่าความแตกต่างระหว่าง SPB กับ DBP แสดงถึงความตึงตัวของผนังหลอดเลือดแดง) ลดลงจาก 49.0 ± 6.21 เป็น 45.8 ± 6.01 มม. ปรอท ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาสรุปได้ว่า สารสกัดเมล็ดคื่นไฉ่ชนิดแคปซูล ขนาด 1.34 ก./วัน สามารถลดระดับความดันโลหิต SBP และ DBP ได้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

Phytother Res. 2022;36:2889-907. doi: 10.1002/ptr.7469 .