การศึกษาทางคลินิกผลของสารสกัดจากส้มสีเลือดต่อการควบคุมน้ำหนัก

การศึกษาทางคลินิกผลของสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีเลือดสายพันธุ์ Moro (Citrus sinensis cv. Moro) ต่อการควบคุมน้ำหนัก โดยทำการศึกษาในผู้ที่มีน้ำหนักเกินทั้งเพศหญิงและชายจำนวน 180 คน อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (25 < BMI <35 กก./ม.2) แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีเลือด 400 มก. หลังอาหารเช้า และกลุ่มยาหลอก เป็นระยะเวลา 6 เดือน ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ผลการศึกษาหลักพบว่าค่ามวลกาย (4.2% vs. 2.2%, p = 0.015) ค่าดัชนีมวลกาย (p = 0.019) รอบสะโพก (3.4 ซม. vs. 2.0 ซม., p = 0.049) และรอบเอว (3.9 ซม. vs. 1.7 ซม., p = 0.017) มวลไขมัน (p = 0.012) การกระจายตัวของไขมันภายในร่างกาย (ไขมันในช่องท้องและไขมันใต้ผิวหนัง p = 0.018 และ 0.006 ตามลำดับ) ของกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีเลือดดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก (p < 0.05) นอกจากนี้จากการประเมินตัวชี้วัดความเป็นพิษของตับในทั้งสองกลุ่มพบว่าอยู่ในช่วงปกติ จากผลการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยสรุปว่าสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีเลือดสายพันธุ์ Moro มีความปลอดภัยและมีผลช่วยในการควบคุมน้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย

Nutrients. 2022;14(3):427. doi: 10.3390/nu14030427.