การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิผลทางระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์จากรังผึ้ง (propolis) ต่ออาการเหงือกอักเสบ

การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิผลทางระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์จากรังผึ้ง (propolis) ต่ออาการเหงือกอักเสบ ในผู้ป่วยจำนวน 104 คน ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเหงือกอักเสบ (gingivitis) หรือเริ่มเป็นโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) แบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบจะได้รับแคปซูลสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์จากรังผึ้งขนาด 194 มก. (สัดส่วนของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อผลิตภัณฑ์จากรังผึ้งคือ 1:34) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินผลเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางระบบภูมิคุ้มกัน น้ำลาย และน้ำเหลืองเหงือก ในช่วงเริ่มต้น และช่วงสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ของการทดสอบ ให้ผู้ป่วยทำแบบประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลต่อสุขภาพช่องปากด้วยแบบสอบถาม (oral health impact profile; OHIP-14) ผลการศึกษาพบว่าดัชนีสภาพเหงือกในช่วงสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ของการทดสอบระหว่างกลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน กลุ่มทดสอบมีระดับ IL-6 ในน้ำเหลืองเหงือกลดลง และระดับเอนไซม์ matrix metalloproteinase (MMP)-9 ในน้ำลายเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 8 ของการทดสอบ จากการประเมินด้วยแบบสอบถามพบว่ากลุ่มทดสอบมีค่าดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของการทดสอบ จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์จากรังผึ้งมีผลลดการอักเสบของเหงือกและมีประสิทธิผลทางระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบหรือเริ่มเป็นโรคปริทันต์อักเสบ

Nutrients. 2021;13(8):2604.