ผลยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมของน้ำมันเมล็ดเจีย

น้ำมันเมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.) ซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญ ได้แก่ palmitic acid, oleic acid, stearic scid, arachidonic acid, α-linolenic acid และ linoleic acid เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด Caco2 และเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF7 พบว่าน้ำมันเมล็ดเจีย ความเข้มข้น 12.5-400 มคก./มล. มีผลยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด Caco2 โดยทําให้เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเซลล์ (% cell viability) ลดลง (89.95 - 93.12%) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีค่าการมีชีวิตรอด 100% ขณะที่การทดสอบในเซลล์มะเร็ง เต้านมชนิด MCF7 พบว่าน้ำมันเมล็ดเจียที่ความเข้มข้นต่ำ (12.5, 25 มคก./มล.) มีผลยับยั้งเซลล์มะเร็ง แต่ที่ความเข้มข้นสูง (200, 400 มคก./มล.) กลับเพิ่มเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเซลล์มะเร็ง ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนถึงศักยภาพในการต้านมะเร็งของน้ำมันเมล็ดเจีย ควรต้องทำการศึกษาจำนวนมากขึ้นในเซลล์มะเร็งสายพันธุ์อื่นๆ และในสัตว์ทดลอง

J Med Food. 2022;25(5):529-33.