การศึกษาทางคลินิกผลของการใช้วัสดุที่เตรียมจากน้ำผึ้ง (honey dressing material) ต่อการรักษาแผลบริเวณเพดานปากหลังจากผ่าตัดเนื้อเยื่อเพื่อนำไปใช้ปลูกถ่ายเหงือกแบบอิสระในการรักษาโรคปริทันต์

การศึกษาทางคลินิกผลของการใช้วัสดุที่เตรียมจากน้ำผึ้งต่อการรักษาแผลบริเวณเพดานปากหลังจากผ่าตัดเนื้อเยื่อเพื่อนำไปใช้ปลูกถ่ายเหงือกแบบอิสระในการรักษาโรคปริทันต์ ทำการศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้วัสดุที่เตรียมจากน้ำผึ้งรักษาแผลบริเวณเพดานปากเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับยา ibuprofen ขนาด 600 มก. และติดตามการรักษาในช่วง 1, 2 และ 4 สัปดาห์ หลังจากผ่าตัด ประเมินผลการศึกษาโดยวัดความกว้างและยาวของรอยแผลบริเวณเพดานปาก ผลการรักษาในช่วงสัปดาห์แรกพบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่แสดงให้เห็นว่าเกิดการหายของแผลในกลุ่มทดสอบคิดเป็น 56% และกลุ่มควบคุม 44% (ทั้งความกว้างและความยาว) ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 พบว่าการหายของแผลในกลุ่มทดสอบคิดเป็น 86% (ความกว้าง) และ 91% (ความยาว) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่พบการหายของแผล 14% (ความกว้าง) และ 9% (ความยาว) จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการใช้วัสดุที่เตรียมจากน้ำผึ้งอาจช่วยเร่งการรักษาของแผลบริเวณเพดานปากหลังจากผ่าตัดเนื้อเยื่อเพื่อนำไปใช้ปลูกถ่ายเหงือกแบบอิสระในการรักษาโรคปริทันต์ กลุ่มที่ใช้วัสดุที่เตรียมจากน้ำผึ้งยังแสดงให้เห็นว่าใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูแผลสั้นกว่าและเกิดอาการป่วยหรืออาการแทรกซ้อนหลังจากผ่าตัดน้อยกว่า

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022;26(8):2662-8.