สาร 1'-acetoxyeugenol acetate จากข่าเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งรังไข่ของคน

สารสกัด 95% เอทานอลจากเหง้าข่า (Alpinia galangal) มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งรังไข่ของคนชนิด SKOV3 และ A2780 โดยมีค่า IC50 ต่ำกว่า 10 มคก./มล. ขณะที่สารสกัดด้วยน้ำร้อนไม่มีผล และในการ ทดสอบฤทธิ์ของสารสำคัญ 3 ชนิด ที่แยกได้จากสารสกัด 95% เอทานอล ได้แก่ 1'-acetoxyeugenol acetate (AEA), 1'-acetoxychavicol acetate (ACA) และ eugenyl acetate พบว่าสาร AEA มีฤทธิ์ดีที่สุด รองลง มาคือสาร ACA ขณะที่ eugenyl acetate ไม่มีผล โดยค่า IC50 ของสาร AEA ต่อเซลล์มะเร็งชนิด SKOV3 และ A2780 เท่ากับ 14.13 และ 10.01 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ สาร AEA มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์ มะเร็งรังไข่แบบ apoptosis โดยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ caspases-3 และ caspases-9 และเพิ่มระดับของ reactive oxygen species เป็นผลให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของ mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์มะเร็ง

Antioxidants. 2022,11,293. doi:10.3390/antiox11020293.