ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของน้ำแครนเบอร์รี

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของน้ำแครนเบอร์รี (cranberry) ในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคพาร์กินสันด้วยสารพิษโรตีโนน (rotenone) โดยป้อนน้ำแครนเบอร์รี ขนาด 500 มก./กก./วัน เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นป้อนน้ำแครนเบอร์รีร่วมกับการฉีดสารโรตีโนน ขนาด 1.3 มก./กก. เข้าทางใต้ผิวหนังของหนู เป็นเวลา 35 วัน เปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า พบว่าน้ำแครนเบอร์รีสามารถลดการสะสมของโปรตีน α-synuclein (โปรตีนที่ทำให้เกิดการเสื่อมและตายเซลล์ประสาท และเป็นตัวบ่งชี้ของภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน) ลดการแสดงออกของโปรตีน Bax และเอนไซม์ cleaved caspase-9 และลดระดับของ cytochrome c ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตายแบบ apoptosis ของเซลล์ประสาทในสมองส่วนกลางของหนู นอกจากนี้ยังมีผลลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาท (neurodegenerative) และทำให้อาการทรงตัวไม่สม่ำเสมอ (postural instability) ดีขึ้น จากการศึกษาแสดงว่าน้ำแครนเบอร์รีมีศักยภาพในการที่นำมาป้องกันหรือเสริมในการรักษาโรคพาร์กินสันได้ แต่ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมทางคลินิกถึงปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงผลข้างเคียง เมื่อต้องรับประทานในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

Nutrients. 2022;14,2014. doi: 10.3390/nu14102014.