ฤทธิ์ต้านการอักเสบของผลพรวดในหนูเม้าส์

การทดสอบเตรียมสารสกัดเอทานอลจากผลพรวด (Rhodomyrtus tomentosa Hassk.) และวิเคราะห์สารสำคัญ พบสารประกอบ phenolics ในปริมาณสูง และทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูเม้าส์ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มควบคุมที่ให้สารสกัดผลพรวดขนาดสูง 200 มก./กก.นน.ตัว/วัน กลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงเพื่อทำให้การปกป้องตนเองของลำไส้ (intestinal barrier) เกิดความผิดปกติ และให้สารสกัดเอทานอลจากผลพรวดขนาดต่ำ 100 มก./กก.นน.ตัว/วัน และขนาดสูง 200 มก./กก.นน.ตัว/วัน และกลุ่มที่เหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงแต่ไม่ให้สารสกัดจากผลพรวด ทำการทดสอบ 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากผลพรวดมีผลในการปรับปรุงภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง เพิ่มความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์ (alpha diversity) ยับยั้งอัตราส่วนของแบคทีเรีย Firmicutes/Bacteroidetes เพิ่มแบคทีเรียที่ผลิตกรดไขมันสายสั้น (Odoribacter, Parabacteroides, Blautia และ Akkermansia) และลดแบคทีเรียก่อโรค (Helicobacter, norank_f_ Desulfovibrionaceae และ Mucispirillum) สารสกัดจากผลพรวดมีฤทธิ์ในการบรรเทาความผิดปกติของลำไส้และอาการอักเสบจากการกระตุ้นด้วยอาหารไขมันสูง โดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนโครงสร้างเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ (tight junction) ลดระดับไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ และยับยั้งวิถี lipopolysaccharide-toll-like receptor 4-nuclear factor kappa-B (LPS-TLR4-NF-кB) จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสารสกัดจากผลพรวดมีฤทธิ์ในการป้องกันความผิดปกติของลำไส้ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงได้

Food Chem. 2022;393:133438. doi: 10.1016/j.foodchem.2022.133438.