ฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและภาวะหลอดเลือดแข็งของน้ำคั้นจากผลพรวดในหนูแรท

การทดสอบฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและภาวะหลอดเลือดแข็งของน้ำคั้นจากผลพรวด (Rhodomyrtus tomentosa Hassk.) ในหนูแรท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง กลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงและให้น้ำคั้นจากผลพรวดขนาด 0.5, 1.0 และ 2 ก./กก.นน.ตัว/วัน ทางปาก และกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงและให้ยา simvastatin ขนาด 5 มก./กก.นน.ตัว ทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 75 วัน ผลการทดสอบจากการตรวจค่าทางชีวเคมีพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำคั้นจากผลพรวดมีผลในการป้องกันการเพิ่มระดับของไตรกลีเซอไรด์ทั้งหมด คอเลสเตอรอลทั้งหมด และคอเลสเตอรอลชนิด LDL และป้องกันการลดลงของคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในเลือด และจากการตรวจดูเนื้อเยื่อหลอดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าน้ำคั้นจากผลพรวดมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะหลอดลือดแข็ง โดยการป้องกันความหนาตัวของผนังหลอดเลือด การสะสมของไขมัน การเกิดเซลล์แมคโครฟาจที่กลืนกินไขมันเข้าไป (foam cells) ในผนังชั้นในสุด (tunica intima) ของหลอดเลือดแดงใหญ่ (aorta) และหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery) จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าน้ำคั้นจากผลพรวดมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและภาวะหลอดเลือดแข็งในหนูแรทได้

Biomed Pharmacother. 2021;142:111996. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111996.