สารสกัดจากพรมมิช่วยบรรเทาอาการโรคสมาธิสั้นในเด็ก

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพรมมิ (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) ต่ออาการขาดสมาธิ (inattention) และอาการซนอยู่ไม่นิ่ง (hyperactivity) ในเด็ก โดยทำการศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial ในอาสาสมัครเด็กชาย อายุ 6-14 ปี จำนวน 93 คน ที่มีอาการของโรคสมาธิสั้น สุ่มให้อาสาสมัครรับประทานแคปซูลสารสกัดพรมมิ (CDRI 08®; มีสาร bacoside 55%) ขนาด 160 มก./แคปซูล โดยรับประทานตามขนาดน้ำหนักตัว คือ น้ำหนักตัว 20-25 กก. รับประทานวันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหารเช้า และน้ำหนักตัวมากกว่า 35 กก. รับประทานวันละ 2 แคปซูล หลังอาหารเช้าและอาหารเย็น ติดต่อกันเป็นเวลา 14 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ประเมินผลด้วยการวัดพฤติกรรม การเรียนรู้ อารมณ์ และการนอนหลับ ผลพบว่าสารสกัดพรมมิไม่มีผลต่อการปรับปรุงด้านพฤติกรรม แต่ให้ผลเพิ่มความสามารถและความไวต่อการเรียนรู้ ทั้งด้านความคิดยืดหยุ่น (cognitive flexibility) ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (executive functioning) การแก้ปัญหาระหว่างบุคคล (interpersonal problems) และเพิ่มกิจวัตรการนอนเหนือกว่ากลุ่มยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดจากพรมมิไม่มีผลต่ออาการขาดสมาธิและอาการซนอยู่ไม่นิ่งในเด็กที่มีภาวะของโรคสมาธิสั้น แต่ให้ผลในการปรับปรุงการเรียนรู้ การจัดการอารมณ์ และเพิ่มคุณภาพการนอน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

Phytother Res. 2022;36:996–1012.