ฤทธิ์ปกป้องลำไส้ของสารฟลาโวนอยด์จากชะเอมเทศ

การศึกษาผลของสารสกัดฟลาโวนอยด์สูงจากชะเอมเทศ (a flavonoids rich extract: FREG) ต่อคุณสมบัติในการปกป้องตนเองของลำไส้ (intestinal barrier function) โดยการศึกษาในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมุนษย์ (Caco-2 cells) พบว่าเมื่อให้ FREG ความเข้มข้น 10-15 มคก./มล. แก่เซลล์สามารถป้องกันการสูญเสียความสามารถในการคัดเลือกสารผ่านเข้าออกเซลล์ (intestinal permeability) จากการเหนี่ยวนำด้วย tumor necrosing factor-alpha (TNF-α) อย่างมีนัยสำคัญและแปรผันตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ และการศึกษาในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลในลำไส้ด้วย 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS) จากนั้นป้อนด้วย FREG ขนาด 6.25, 12.5 และ 25 มก./กก. เป็นเวลา 5 วัน ประเมินผลด้วยการทดสอบความสามารถในการคัดเลือกสารผ่านเข้าออกของลำไส้ ด้วย FITC-conjugated 4-kD dextran (FD4) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของลำไส้ และความรุนแรงของโรคด้วย Disease activity index (DAI) ผลพบว่า FREG ขนาด 12.5 และ 25 มก./กก. ป้องกันความเสียหายของ intestinal barrier function ได้ใกล้เคียงกับการใช้ยา mesacol 250 มก./กก. โดยมีผลลดการรั่วไหลของ FD4 ลดอัตราส่วนของน้ำหนักและความยาวลำไส้ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลำไส้ ลดการสูญเสีย goblet cell ลดขนาดแผลและอาการบวมของเยื่อบุลำไส้ นอกจากนี้สารสกัดจากรากชะเอมเทศยังช่วยปรับปรุงการทำงานของ tight junction proteins ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกสารเข้าออกจากลำไส้ และแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยลดระดับ TNF-α และ ร่วมกับเพิ่มการหลั่ง IgA ในเยื่อบุลำไส้ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดฟลาโวนอยด์สูงจากรากชะเอมเทศมีผลปกป้องลำไส้ โดยช่วยปรับปรุงการทำงานและป้องกันการรั่วไหลของลำไส้

BMC Complement Altern Med. 2022;22:38