ฤทธิ์บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยของมะขามป้อม

การศึกษาฤทธิ์ของผลมะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) ต่อการบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย (dyspepsia) ทำการทดสอบในหนูเม้าส์เพศเมียที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอาหารไม่ย่อยด้วยยา reserpine จากนั้นป้อนหนูเม้าส์ด้วยสารสกัดน้ำร้อนจากผลมะขามป้อม ขนาด 150 และ 300 มก./กก. ติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ โดยเพิ่มอัตราการบีบตัวของกระเพาะอาหารและอัตราการบีบตัวของลำไส้เล็ก เพิ่มระดับฮอร์โมน motilin (ฮอร์โมนกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้) และ gastrin (ฮอร์โมนกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อย) ในกระเพาะอาหาร และลดระดับ vasoactive intestinal peptide ซึ่งทำหน้าที่ยับยั้งการบีบตัวของกระเพาะอาหาร นอกจากนี้สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างชีวนิเวศจุลชีพและปรับปรุงภาวะเสียสมดุลของเชื้อจุลชีพ โดยเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียชนิดดีและลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกระเพาะอาหาร การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำร้อนจากผลมะขามป้อมสามารถบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและปรับปรุงสุขภาพของระบบการย่อยอาหารได้

Foods. 2022;11:1491.