ผลของเกสรดอกอินทผลัมต่อการปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศในคู่สมรสที่มีบุตรยาก

การศึกษาแบบ randomized, double-blind, controlled trial ในอาสาสมัครเพศหญิงที่มีบุตรยากและสามีจำนวน 128 คู่ สุ่มแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลเกสรดอกอินทผลัม (date palm pollen capsule) ขนาด 300 มก. หรือแคปซูลยาหลอก (แคปซูลผงแป้ง) รับประทานติดต่อกัน 30 วัน ประเมินผลจากดัชนีการทำหน้าที่ทางเพศของเพศหญิง (female sexual function index) และแบบทดสอบสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย (International Index of Erectile Function; IIEF)) ผลพบว่าค่าคะแนนรวมการทำหน้าที่ของทางเพศของเพศหญิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 21.06 ± 2.58 เป็น 27.31 ± 2.59 คะแนน รวมถึงเพิ่มค่าคะแนนสมรรถภาพหน้าที่ทางเพศของเพศหญิง ได้แก่ การตื่นตัวทางเพศ (arousal), การสุขสุดยอด (oragesm), ความสามารถหล่อลื่นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (lubrication), ความเจ็บปวดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (pain) และความพอใจทางเพศโดยรวม (satisfaction) อย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับผลการประเมินแบบทดสอบสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย ซึ่งพบว่าความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (erectile function), ความสามารถในการถึงจุดสุดยอด (orgasmic function), ความต้องการทางเพศ (sexual desire), ความพึงพอใจระหว่างการร่วมเพศ (intercourse satisfaction), และความพอใจทางเพศโดยรวม (overall satisfaction)) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานแคปซูลเกสรดอกอินทผลัมติดต่อกัน 1 เดือน ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมทางเพศในคู่สมรสที่มีบุตรยากได้

BMC Research Notes. 2022;15:55.