อันตรกิริยาของพรมมิกับยา cevimeline hydrochloride

รายงานการเกิดอันตรกิริยาของพรมมิกับยา cevimeline hydrochloride ในผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 58 ปีที่มีอาการของโรคโซเกร็น (Sjogren's Syndrome) และได้รับการรักษาด้วยยา cevimeline hydrochloride ขนาด 30 มก. 3 ครั้ง/วัน ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย และยา hydroxychloroquine ขนาด 150 มก. ต่อวัน ผู้ป่วยมีการใช้ยา cevimeline hydrochloride มาเป็นเวลา 1 ปี และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ ต่อมาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ มีเหงื่อออก กระสับกระส่าย ปวดศีรษะ มึนเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน และรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง จากการซักประวัติผู้ป่วยระบุว่าได้ใช้ยา cevimeline ขนาด 30 มก. ตามปกติ และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของพรมมิและ phosphatidylserine จำนวน 2 เม็ด หลังจากนั้นเป็นเวลา 30 นาที จึงมีอาการดังกล่าวข้างต้น และอาการเหล่านี้หายไปหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แพทย์ผู้รักษาให้ความเห็นว่าอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับพรมมิซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 และ CYP2D6 จึงส่งผลต่อกระบวนการเมตาบอลิสม (metabolism) และค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ (bioavailability) ของยา จนแสดงความเป็นพิษต่อระบบประสาท cholinergic อย่างไรก็ตามทั้งหมดยังเป็นเพียงรายงานผู้ป่วย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกลไกที่แน่ชัดในการเกิดอันตรกิริยา และควรระมัดระวังการรับประทานพรมมิในระหว่างการใช้ยา cevimeline hydrochloride

J Med Case Rep. 2022;16(1):253.