ผลของลูกซัดต่อการป้องกันการอักเสบและปรับปรุงระบบเมทาบอลิสมในหนูที่ถูกตัดรังไข่

การศึกษาผลของลูกซัด (Trigonella foenum-graecum L.) ต่อการป้องกันการอักเสบและปรับปรุงระบบเมทาบอลิสมในหนูแรทเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่เพื่อเหนี่ยวนำให้เข้าสู่ภาวะวัยทองและป้อนด้วยอาหารไขมันสูง ผลพบว่าเมื่อป้อนส่วนสกัดปิโตรเลียมอิเธอร์จากลูกซัด ขนาด 50 มก./กก. ให้แก่หนูแรท ติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์ สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าชีวเคมีจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง โดยมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม, คอเลสเตอรอลชนิด LDL, เอนไซม์ aspartate aminotransferase และ alanine aminotransferase ตัวชี้วัดการทำงานของตับ, ฮอร์โมน leptin, สารสื่ออักเสบ Tumor necrosis factor-α รวมถึงเพิ่มการแสดงออกของ adiponectin และ PPAR-γ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลการตรวจสอบทางจุลพยาธิวิทยาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของการสะสมไขมันในเซลล์ตับ การอักเสบของตับ การเพิ่มขนาดของไต การเสื่อมสภาพของหลอดไตฝอย ความหนาตัวของผนังหลอดเลือดแดงในกลุ่มที่ได้รับลูกซัดไม่แตกต่างจากกลุ่มหนูปกติที่ไม่ได้ผ่าตัดรังไข่ออก (sham-operated rats) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าส่วนสกัดปิโตรเลียมอิเธอร์จากลูกซัดสามารถป้องกันการอักเสบของเซล์และการเปลี่ยนแปลงระบบเมตาบอลิสมในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เข้าสู่ภาวะวัยทองและป้อนด้วยอาหารไขมันสูง และควรศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนำไปใช้ป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะวัยทองได้ในอนาคต

J Tradit Complement Med. 2022;12:131-40.