ฤทธิ์บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ของหญ้าเอ็นยืด

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ของหญ้าเอ็นยืด (Plantago major L.) ในหนูแรทเพศเมียที่เหนี่ยวนำให้เกิดข้ออักเสบด้วย Complete Freund's Adjuvant (CFA) ด้วยการป้อนสารสกัดส่วนที่ไม่ละลายน้ำด้วย n-hexane ซึ่งแยกได้จากสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนต้นหญ้าเอ็นยืด ขนาด 240 และ 480 มก./กก. ให้แก่หนูแรท ติดต่อกัน 30 วัน พบว่ายับยั้งการบวมของข้อได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดยยับยั้งได้ 15.70% และ 15.94% ตามลำดับ แต่มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมบวกที่ได้รับยา diclofenac ขนาด 5 มก./กก. (ยับยั้งได้ 19.71%) และสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดมีผลต้านการอักเสบ ลดจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils ลดการแสดงออกของสารอักเสบ tumor necrosing factor-α และ Interleukin-6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บริเวณข้อด้วยเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา พบว่าจำนวนเซลล์อักเสบและความหนาตัวของเยื่อหุ้มข้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืด แสดงให้เห็นว่าสารสกัดส่วนที่ไม่ละลายน้ำด้วย n-hexane ซึ่งแยกได้จากสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนต้นหญ้าเอ็นยืดมีฤทธิ์ต้านอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกลไกและขนาดที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

J Tradit Complement Med. 2022;12:219-24