ความเป็นพิษของสารสกัดผลยอต่อหนูแรทที่ตั้งครรภ์และพัฒนาการของตัวอ่อน

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดน้ำจากผลยอต่อหนูแรทที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ จำนวน 48 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 12 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมป้อนน้ำ กลุ่มที่ 2, 3 และที่ 4 ป้อนสารสกัดน้ำจากผลยอขนาด 200, 400 และ 750 มก./กก. ตามลำดับ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ นาน 21 วัน) หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่า สารสกัดน้ำจากผลยอที่ขนาด 200 มก./กก. ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อหนูที่ตั้งครรภ์ ขณะที่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากผลยอขนาด 750 มก./กก มีค่าเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST) ที่เกี่ยวข้องกับตับสูงขึ้น จำนวนการฝังตัวของตัวอ่อนที่มดลูก และจำนวนตัวอ่อนที่มีชีวิตของหนูลดลง น้ำหนักตัวและน้ำหนักมดลูกขณะตั้งครรภ์ลดลง นอกจากนี้สารสกัดน้ำจากผลยอขนาด 400 และ 750 มก./กก. มีผลทำให้ตัวอ่อนมีความผิดปกติ จากการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัดน้ำจากผลยอขนาดสูง (750 มก./กก.) ทำให้เกิดพิษต่อตับ ยับยั้งการฝังตัวของตัวอ่อนที่มดลูก ลดจำนวนการมีชีวิตของตัวอ่อน และทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อน ซึ่งสามารถชี้ชัดได้ว่าสารสกัดน้ำจากผลยอมีอันตรายต่อแม่และตัวอ่อนของหนูแรท

Drug Chemical Toxicol. 2022 doi: 10.1080/01480545.2022.2070197