การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำข้าวบาร์เลย์ต่อการบรรเทาอาการโรคโควิด-19

การศึกษาแบบ single-blind, add-on therapy, randomized controlled ถึงประสิทธิภาพของน้ำข้าวบาร์เลย์ (Hordeum vulgare L.) ต่อการรักษาเสริม (add-on therapy) ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงระดับปานกลาง ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 100 ราย โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษามาตรฐาน (Iran National Guideline for 2019-nCoV) ร่วมกับการดื่มน้ำข้าวบาร์เลย์ ขนาด 250 มล. ต่อวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษามาตรฐานเพียงอย่างเดียว ผลพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำข้าวบาร์เลย์ร่วมกับการรักษามาตรฐานจะใช้เวลาในการพักรักษาในโรงพยาบาลสั้นลง 4.5 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ไม่เกี่ยวกับประวัติการสูบบุหรี่ นอกจากนี้น้ำข้าวบาร์เลย์มีผลช่วยลดไข้ และต้านการอักเสบในผู้ป่วย โดยลดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (erythrocyte sedimentation rate: ESR) และ C-reactive protein (CRP) รวมถึงลดระดับของ creatinine อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ระหว่างการดื่มน้ำข้าวบาร์เลย์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำข้าวบาร์เลย์เสริมกับการรักษาตามมาตรฐานจะช่วยบรรเทาอาการโรคโควิด-19 โดยลดระยะเวลาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ลดไข้ และต้านการอักเสบ จึงอาจนำมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาเสริม (add-on therapy) ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงระดับปานกลางได้

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022;26:1033-41.