ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากผักชีโบลีเวีย (ปาปาโล)

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำและสารสำคัญจำนวน 10 ชนิดที่แยกได้จากส่วนเหนือดินของผักชีโบลีเวีย หรือ ปาปาโล (Porophyllum ruderale subsp. ruderale) ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil โดยทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารก่อการอักเสบ interleukin (IL)-8 และ tumor necrosis factor (TNF)-α ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharide (LPS) โดยใช้สารสกัดน้ำขนาด 5-100 มคก./มล. และใช้สารสำคัญ ได้แก่ 3-O-caffeoyl-2-C-methyl-D-erythronic acid, 2-O-caffeoyl-2-C-methyl-D-erythronic acid, quercetagetin 7-O-β-D-glucoside, 3-O-caffeoyl-2-C-methyl-D-erythrono-1,4-lactone, 1-O-(4-hydroxy-3,5-dimethoxy)benzoyl-6-O-galloyl-β-D-glucose, isoquercitrin, patuletin 3-O-β-D-glucopyranoside, astragalin, 1,5-O-dicaffeoylquinic acid, และ 6-methoxykaempferol 3-O-β-D-glucopyranoside ขนาด 12.5-50 ไมโครโมลาร์ เปรียบเทียบผลกับยามาตรฐาน dexamethasone ขนาด 0.25-1 ไมโครโมลาร์ พบว่าสารสกัดน้ำและสารสำคัญส่วนใหญ่ที่นำมาทดสอบสามารถยับยั้งการสร้าง IL-8 และ TNF-α ได้ที่ขนาดความเข้มข้นสูง แต่ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสารทดสอบทั้งหมดยังน้อยกว่ายา dexamethasone จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำและสารสำคัญที่แยกได้จากส่วนเหนือดินของผักชีโบลีเวียอาจมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ

Food Chem. 2022;371:131116.