ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสำคัญจากใบก่อนก (sweet tea)

การทดสอบต้านเบาหวานของสารสำคัญที่แยกได้จากสารสกัดน้ำจากใบอ่อนของก่อนก (Lithocarpus polystachyus Rehd.) ด้วยวิธี Enzyme assays โดยทดสอบความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยน้ำตาล จากผลการทดสอบพบว่า สารสกัดของใบก่อนกมีสารสำคัญที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase จำนวน 54 ชนิด ประกอบด้วยสารในกลุ่ม flavonoids, fatty acids, triterpenes, alkaloids, และ coumarins ซึ่งสารในกลุ่ม flavonoids มีฤทธิ์ดีกว่าสารกลุ่มอื่น ๆ โดยสารที่ออกฤทธิ์ได้ดี คือ astilbin, morin, และ naringenin ซึ่งมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 6.14, 8.46, และ 10.03 มคก./มล. ตามลำดับ และสารดังกล่าวยังมีฤทธิ์ดีกว่ายามาตรฐาน acarbose ประมาณ 2-4 เท่า (acarbose มีค่า IC50 เท่ากับ 25.30 มคก./มล.) แสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจากใบอ่อนของก่อนกอาจมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและมีฤทธิ์ต้านเบาหวาน

Food Chem. 2022;371:131128.