ฤทธิ์ลดการอักเสบของสาร cycloheterophyllin จากขนุน

สาร cycloheterophyllin ซึ่งสกัดแยกได้จากขนุน ความเข้มข้น 1, 3 และ 10 ไมโครโมล่าร์ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ เมื่อทดสอบในเซลล์ผิวหนัง keratinocyte (HaCaT) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย tumor necrosis factor-α (TNF-α)/interferon-γ (IFN-γ) โดยลดระดับของไซโตไคน์ที่กระตุ้นการอักเสบ ได้แก่ interleukin-1β (IL-1β), IL-6 และ IL-8 ผ่านกลไกการยับยั้ง MAP kinase phosphorylation pathway และการศึกษาในหนูเม้าส์ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มควบคุมที่เป็นหนูปกติ กลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) ที่บริเวณหลังและใบหูข้างขวาด้วยสาร dinitrochlorobenzene กลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและได้รับสาร cycloheterophyllin ขนาด 10 และ 30 มก./กก. เป็นเวลา 15 วัน พบว่าสาร cycloheterophyllin มีผลลดอาการผิวหนังแดงและอักเสบที่หลัง และการบวมที่หูของหนูได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ลดการสูญเสียน้ำทางผิวหนัง (transepidermal water loss) เพิ่มความชุ่มชื้นของผิว และลดอาการคัน นอกจากนี้ยังมีผลลดขนาดของม้ามที่โตขึ้นเนื่องจากสาร dinitrochloro-benzene ลดความหนาของชั้นผิว epidermis (epidermal hyperplasia) และลดการแทรกซึมของ mast cell (mast cell infiltration) จากผลการศึกษาจะเห็นว่าสาร cycloheterophyllin ที่พบในขนุน มีผลทธิ์ลดการอักเสบ และมีศักยภาพในการนำมาใช้ป้องกันหรือรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้

Molecules. 2022;27,2610. doi:10.3390/molecules27092610.