ฤทธิ์ต้านมาลาเรีย แก้ปวด และลดการอักเสบของสารสกัดจากเปลือกผลสับปะรด

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียของสารสกัด 80% เมทานอลจากเปลือกผลสับประรด ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Plasmodium beighei NK ในหนูเม้าส์ ด้วยวิธี Peter’s 4-day suppressive test พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์อ่อนในการต้านเชื้อมาลาเรีย เมื่อเปรียบเทียบกับยา chloroquine ขนาด 4 มก./กก. การทดสอบฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัดในหนูเม้าส์ด้วยวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดความเจ็บปวดด้วยแผ่นความร้อน (hot plate test), เหนี่ยวนำให้บิดงอลำตัวด้วยกรดอะซีติก (acetic acid-induced writhing) และการฉีดสารฟอร์มาลิน (formalin-induced paw licking test) พบว่าสารสกัดขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. มีฤทธิ์แก้ปวดในการทดสอบทั้ง 3 วิธี สำหรับการศึกษาฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบวมที่อุ้งเท้าด้วย carrageenan พบว่าสารสกัดขนาด 400 มก./กก. มีผลลดการอักเสบของอุ้งเท้าหนูได้ โดยลดปริมาณของสารน้ำที่มีโปรตีน (exudate) ลดจำนวนเซลล์ที่อักเสบ และลดปริมาณของสารก่อการอักเสบ ได้แก่ nitrite, tumor necrosis factor-alpha (TNF)-α และ interleukin-6 (IL-6)

J Ethnopharmacol. 2022;282:114576.