ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายของสารสกัดจากเปลือกมังคุด

การทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกมังคุด ความเข้มข้น 0.01-4.92 ก./ล. ในลูกน้ำยุงลายระยะที่ 3 ประเมินผลจากอัตราการตายของลูกน้ำยุงที่เวลา 1 และ 24 ชม. พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงตายได้ในเวลา 24 ชม. ขณะที่ในเวลา 1 ชม. ไม่มีผล ซึ่งฤทธิ์แปรผันตามความเข้มข้น โดยสารสกัดที่ความเข้มข้น 4.92 ก./ล. จะมีฤทธิ์สูงสุด สามารถฆ่าลูกน้ำยุงลายได้ 100% และค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ทำให้ลูกน้ำยุงตายร้อยละ 50 (LC50) และร้อยละ 99 (LC99) เท่ากับ 0.041±0.006 และ 10.616±1.758 ก./ล. ตามลำดับ

Asian Pac J Trop Med. 2022;15(3):135-42.