ผลของแครนเบอร์รี่ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

การศึกษาผลของการรับประทานแครนเบอร์รี่ (cranberry) ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดในอาสาสมัครเพศชายที่มีสุขภาพดี จำนวน 45 คน อายุ 18-45 ปี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ให้รับประทานผง แครนเบอร์รี่แช่แข็ง ขนาด 9 ก./วัน (เท่ากับ 100 ก. ของผลสด และมีปริมาณสารโพลีฟีนอลรวมเท่ากับ 525 มก.) โดยละลายในน้ำ 500 มล. รับประทานในตอนเช้าร่วมกับอาหารเช้า เป็นเวลา 1 เดือน และกลุ่มควบคุมที่รับประทานผงหลอกซึ่งแต่งกลิ่นแครนเบอร์รี่ ประเมินผลโดยวัดการขยายของเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือด (flow-mediated dilation; FMD), ความเร็วของคลื่นความดันเลือดแดง (pulse wave velocity; PWV), ดัชนีการสูงขึ้นของคลื่นความดันเลือดแดง (aortic augmentation index; AIX), ความดันเลือด, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด ที่เวลาเริ่มต้น (baseline), 2 ชม. ของวันที่ 1 และหลังจาก 1 เดือน พบว่าการรับประทานแครนเบอร์รี่มีผลเพิ่มค่า FMD ที่เวลา 2 ชม. และ 1 เดือนได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีผลต่อค่าอื่นๆ สรุปได้ว่า การรับประทานผงแครนเบอร์รี่แช่แข็งวันละ 9 ก. ซึ่งเทียบเท่ากับ แครนเบอร์รี่สด 100 ก. นาน 1 เดือน มีผลทำให้การทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือดของอาสาสมัครดีขึ้น

Food Funct. 2022;13:3812-24.