ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากใบบอระเพ็ด

การศึกษาในหนูแรทซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยยา indomethacin โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ป้อนสารสกัดเอทานอลจากใบบอระเพ็ด ขนาด 100 และ 200 มก./กก. เป็นเวลา 60 นาที ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร กลุ่มที่ป้อนยา ranitidine ขนาด 100 มก./กก. และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัดและยา พบว่าสารสกัดจากใบบอระเพ็ดทั้ง 2 ขนาด สามารถลดจำนวนและขนาดของแผล ในกระเพาะอาหาร (ulcer index) ได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่มีฤทธิ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับยา ranitidine เมื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด พบว่าประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิกรวม และสารอัลคาลอยด์รวม เท่ากับ 0.975 และ 0.685 มก./100 มก. สารสกัดแห้ง ตามลำดับ

World J Pharm Res. 2022;11(2):1566-76.