การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดขมิ้นชัน (NR-INF-02) ซึ่งมีสาร turmerosaccharides เป็นส่วนประกอบในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

การศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งเพศชาย และหญิง จำนวน 48 ราย อายุระหว่าง 18 - 65 ปี ดัชนีมวลกาย ≥ 18.5 กก./ตรม. และน้อยกว่า 24.9 กก./ตรม. และน้ำหนักน้อยที่สุด 55 กก. ในผู้ชาย และ 48 กก. ในผู้หญิง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 24 ราย กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดขมิ้นชัน (NR-INF-02) ชนิดแคปซูล ซึ่งมีสาร turmerosaccharides เป็นส่วนประกอบ ขนาด 500 มก./แคปซูล วันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 แคปซูล กลุ่มที่ 2 ได้รับสารสกัดขมิ้นชัน (NR-INF-02) ชนิดแคปซูล ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้งๆ ละ 2 แคปซูล นาน 84 วัน และสังเกตอาการผิดปกติ อาการไม่พึงประสงค์ และตรวจค่าผลเลือดทางชีวเคมีเพื่อดูการทำงานของตับ และไต ก่อนและหลังการศึกษา พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดขมิ้นชัน ขนาด 1,000 และ 2,000 มก./วัน เกิดผลข้างเคียง 4.17 และ 20.83% ตามลำดับ โดยที่ขนาด 1,000 มก./วัน มีอาการคลื่นไส้ 1 ราย กลุ่มที่ได้รับสารสกัดขมิ้นชัน ขนาด 2,000 มก./วัน มีอาการปวดท้อง 2 ราย ท้องอืด 1 ราย อาหารไม่ย่อย 1 ราย และคลื่นไส้ 1 ราย ซึ่งอาการทั้งหมดไม่รุนแรง และค่าผลชีวเคมีในเลือดไม่มีความผิดปกติใดๆ จากการศึกษาสรุปได้ว่าการรับประทานสารสกัดขมิ้นชัน (NR-INF-02) ซึ่งมีสาร turmerosaccharides เป็นส่วนประกอบ ในขนาด 1,000 และ 2,000 มก./วัน ในผู้ที่มีสุขภาพดี อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ได้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรง และค่อนข้างปลอดภัยในการบริโภค

Altern Ther Health Med. 2022;28(2):116-23.