ผลของสบู่สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสารสกัดขมิ้น สะเดา ชุมเห็ดไทย ในการรักษาโรคกลากเกลื้อน

การศึกษาแบบสุ่มปกปิดฝ่ายเดียว (single blind randomized placebo controlled trail) ในผู้ที่เป็นโรคกลากทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 30 ราย อายุระหว่าง 18 - 60 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 20 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับสบู่สมุนไพรที่มีสารสกัดขมิ้น สะเดา ชุมเห็ดไทย เป็นส่วนประกอบ โดยให้ฟอกตัวทำความสะอาดร่างกาย และบริเวณที่เป็นโรคกลากเกลื้อน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 10 ราย ซึ่งให้ฟอกสบู่ที่เตรียมให้ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสบู่สมุนไพร อาการผื่นแดง ขนาดบริเวณที่เป็น และผิวหนังที่เป็นขุยหรือสะเก็ด ดีขึ้น 70, 80 และ 25% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และคะแนนความพึงพอใจต่ออาการโดยภาพรวมในกลุ่มที่ได้รับสบู่จากสารสกัดสมุนไพรดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 8.65 ± 0.67 ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 3.05 ± 1.35 จากการศึกษาสรุปได้ว่า การใช้สบู่ที่มีสารสกัดขมิ้น สะเดา ชุมเห็ดไทย เป็นส่วนประกอบ ฟอกตัวทำความสะอาดร่างกาย และบริเวณที่เป็นโรคกลากช่วยบรรเทาอาการผื่นแดง ขนาด และผิวหนังที่เป็นขุยของโรคกลากเกลื้อน ให้ดีขึ้นได้

J Ethnopharmacol. 2022;287:114934. doi: 10.1016/j.jep.2021.114934.