ผลของการรับประทานผลิตภัณฑ์กระเทียมต่อระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย (randomized, double-blinded control trial) ในผู้ป่วยเพศหญิงที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ จำนวน 80 คน อายุระหว่าง 18 - 45 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานผลิตภัณฑ์กระเทียม ขนาด 800 มก./วัน วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารกลางวัน กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์กระเทียม ระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง 8.37 ± 26.62, 5.27 ± 17.54 และ 5.37 ± 17.19 มก./ดล. ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเวลาเริ่มต้น (baseline) ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL สูงขึ้น นอกจากนี้กระเทียมยังมีผลลดความดันโลหิตได้เล็กน้อย จากการศึกษาสรุปได้ว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์กระเทียม ขนาด 800 มก./วัน สามารถลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบได้

Phytother Res. 2021;35:6335-42.