ผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของกระเจี๊ยบมอญในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย (double blinded randomized clinical trial) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 120 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 60 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มศึกษา อายุเฉลี่ย 57.7 ± 9.7 ปี ดัชนีมวลกายเฉลี่ย (BMI) 30.2 ± 4.3 กก./ตรม. ซึ่งให้รับประทานผงกระจี๊ยบมอญบรรจุแคปซูล ขนาด 1,000 มก. วันละ 4 ครั้ง (ทุก 6 ชม.) พร้อมอาหาร และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม อายุเฉลี่ย 58.3 ± 9.2 ปี ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 31.1 ± 4.1 กก./ตรม. ซึ่งให้รับประทานยาหลอก ในขนาดที่เท่ากัน โดยรับประทานผงกระจี๊ยบมอญบรรจุแคปซูลและยาหลอกร่วมกับยาต้านเบาหวานที่ผู้ป่วยใช้อยู่ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าหลังการศึกษากลุ่มที่รับประทานผงกระจี๊ยบมอญบรรจุแคปซูล ระดับน้ำตาลในเลือดที่งดอาหาร (fasting blood sugar: FBS) ระดับน้ำตาลที่ไม่ได้งดอาหาร (blood sugar: BS) และ Hemoglobin A1C (HbA1c) ลดลงจาก 144.0 เป็น 119.0 มก./ดล., 218.5 เป็น 182.0 มก./ดล. และ 7.3 เป็น 6.6 มก.% ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษา ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาสรุปได้ว่า การรับประทานผงกระจี๊ยบมอญบรรจุแคปซูล ขนาด 4,000 มก./วัน มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งอาจจะนำมาช่วยเสริมผลในการรักษาของยาต้านเบาหวานได้

Phytother Res. 2022;1-8. doi: 10.1002/ptr.7341.