ผลของการรับประทานยาแคปซูลขมิ้นชันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 80 คน อายุระหว่าง 18 - 65 ปี ค่า HbA1c อยู่ระหว่าง 7.0 - 9.5 %. ระดับน้ำตาลในเลือดช่วงอดอาหาร (Fasting blood sugar : FBS) > 234 mg% หรือ ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (Postprandial blood sugar : PPBS) > 360 mg% แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 40 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานยาแคปซูลขมิ้นชัน (SNEC 30) ขนาด 500 มก./แคปซูล (แคปซูลขมิ้นชัน ขนาด 500 มก./แคปซูล มีสารเคอร์คิวมิน 22 มก.) ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับน้ำ 240 มล. กลุ่มที่ 2 ได้รับยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน นาน 12 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการศึกษาเหลือผู้ป่วยทั้งหมด 69 คน พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาแคปซูลขมิ้นชัน ค่า HbA1c ลดลงจาก 9.25 ± 2.12% เป็น 6.11 ± 1.73% ซึ่งลดลง 33.48 ±15.13% ค่า FBS ลดลงจาก 176.09 ± 64.18 มก./ดล. เป็น 127.22 ± 45.64 มก./ดล. ซึ่งลดลง 25.6 ± 16.08% ค่า PPBS ลดลงจาก 255.80 ± 103.10 มก./ดล. เป็น 181.03 ±68.98 มก./ดล. ซึ่งลดลง 24.68 ± 21.78% ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยารักษาโรคเบาหวาน ค่า HbA1c ลดลงจาก 8.47 ± 1.23% เป็น 6.44 ± 1.72% ซึ่งลดลง 23.38 ±18.33% ค่า FBS ลดลงจาก 160.37 ± 49.53 มก./ดล. เป็น 132.85 ± 49.94 มก./ดล. ซึ่งลดลง 16.10 ± 20.05% ค่า PPBS ลดลงจาก 207.94 ± 77.16 มก./ดล. เป็น 182.29 ± 88.38 มก./ดล. ซึ่งลดลง 8.03 ± 45.20% จากกการศึกษาสรุปได้ว่าการรับประทานยาแคปซูลขมิ้นชัน (SNEC 30) ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่ายารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งหากใช้ยาแคปซูลขมิ้นชันร่วมกับยารักษาเบาหวานอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าใช้ยารักษาเบาหวานเพียงอย่างเดียว

World J Pharm Res. 2021;10(12):1210-8.