ปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากส่วนต่าง ๆ ของดาหลา

การวิเคราะห์สารสำคัญและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm) ได้แก่ ดอก ลำต้น และใบ โดยใช้วิธีแช่สกัดในตัวทำละลายต่าง ๆ ได้แก่ n-hexane, ethyl acetate, และน้ำ พบว่า การสกัดด้วยน้ำทำให้ได้ผลรวมสารฟีนอล (total phenol) มากที่สุด โดยสารสกัดน้ำของส่วนดอก, ลำต้น และใบของดาหลา 1 กรัม มีผลรวมสารฟีนอลเทียบเท่าสาร tannic acid 36.23, 32.76, และ 45.01 มก. ตามลำดับ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay พบว่า สารสกัดน้ำของส่วนดอก, ลำต้น และใบของดาหลา ในขนาด 2 มล. เท่ากัน สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 69.75%, 72.65%, และ 78.00% ตามลำดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การสกัดส่วนต่าง ๆ ของดาหลาด้วยน้ำ ทำให้ได้ผลรวมสารฟีนอลมากกว่าการสกัดด้วย n-hexane และ ethyl acetate โดยส่วนของใบมีสารสำคัญและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าส่วนของดอกและลำต้น

Molekul. 2021;16(2):110-6. DOI: 10.20884/1.jm.2021.16.2.631.