ฤทธิ์บรรเทาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานของผลสมอไทย

การทดสอบทางคลินิกแบบไปข้างหน้า มีการสุ่ม ปกปิดสองทาง และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (prospective, randomized, doubleblind, placebo-controlled clinical study) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 60 คน อายุระหว่าง 30-65 ปี โดยสุ่มแยกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน กลุ่มที่ 1 และ 2 ได้รับแคปซูลบรรจุสารสกัดน้ำของผลสมอไทย (AyuFlex; standardized aqueous extract) ขนาด 250 และ 500 มก. วันละ 2 ครั้ง กลุ่มที่ 3 ได้รับแคปซูลบรรจุยาหลอก ทำการทดสอบนาน 12 สัปดาห์ วิเคราะห์การทำงานของหลอดเลือด (endothelial function), ระดับของ nitric oxide (NO), malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), high sensitivity C-reactive protein (hsCRP), glycosylated hemoglobin A1c (HbA1c), และ lipid profile โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังให้สารทดสอบ เมื่อสิ้นสุดการทดสอบพบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำของผลสมอไทยทั้ง 2 ขนาดมีการทำงานของหลอดเลือดดีขึ้น และค่าตัวชี้วัดความเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดและหัวใจ (cardiovascular risk indicators) ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยทำให้ระดับ NO และ GSH เพิ่มขึ้น และทำให้ระดับ MDA, hsCRP, และ HbA1c ลดลง การตรวจสอบ lipid profile พบว่า สารสกัดน้ำของผลสมอไทยทั้ง 2 ขนาด ทำให้ผลรวมคอเลสเตอรอล, LDL, ไตรกลีเซอไรด์ และ VLDL ลดลง และ HDL เพิ่มขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ แสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำของผลสมอไทยอาจช่วยบรรเทาความผิดปกติของหลอดเลือด การอักเสบภายใน ภาวะเครียดออกซิเดชั่น และภาวะน้ำตาลและไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

Phytother Res. 2020;34(12):3226-35.