ฤทธิ์ลดเลือนฝ้าของแผ่นแปะเข็มขนาดจุลภาคสารสกัดชะเอมเทศและ tranexamic acid

การศึกษาฤทธิ์ลดเลือนฝ้าของแผ่นแปะเข็มขนาดจุลภาคชนิดละลาย (dissolving microneedle patch: DMNs) ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) และกรดทรานเอกซามิก (tranexamic acid) ทำการทดสอบในหนูตะเภา แบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับแผ่นแปะที่มีส่วนประกอบของ tranexamic acid ขนาด 2.2 มก. กลุ่มที่ 3 ได้รับแผ่นแปะที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชะเอมเทศ (ไม่ระบุชนิดตัวทำละลาย) ขนาด 0.1 มก. และกลุ่มที่ 4 ได้รับแผ่นแปะที่มีส่วนประกอบของ tranexamic acid ร่วมกับสารสกัดชะเอมเทศ ขนาด 2.2 มก. และ 0.1 มก. ตามลำดับ กำหนดให้ปิดแผ่นแปะที่ผิวหนังบริเวณด้านหลังของหนูตะเภาที่เหนี่ยวนำให้เกิดฝ้าทุก 3 วัน ครั้งละ 8 ชม. ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ผลพบว่าแผ่นแปะเข็มขนาดจุลภาคชนิดละลายทั้ง 3 แบบสามารถลดขนาดพื้นที่การเกิดฝ้า และลดความเข้มของฝ้า โดยให้ผลดีที่สุดในกลุ่มที่ได้รับแผ่นแปะที่มี tranexamic acid ร่วมกับสารสกัดชะเอมเทศ โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงนี้ในกลุ่มควบคุม ผลจากการตรวจสอบลักษณะทางจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อพบว่าจำนวนเซลล์เมลาโนไซต์และการสะสมของเม็ดสีเมลานินในกลุ่มที่ได้รับแผ่นแปะ tranexamic acid ร่วมกับสารสกัดชะเอมเทศ น้อยกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัดชะเอมเทศร่วมกับ tranexamic acid มีผลเสริมฤทธิ์กันในการลดเลือนฝ้า

Int J Pharm. 2021;600:120406.