ฤทธิ์รักษาแผลผ่าตัดคลอดของแผ่นปิดแผลว่านหางจระเข้

การศึกษาประสิทธิภาพในการรักษาแผลผ่าตัดคลอดของแผ่นฟิล์มปิดแผลอัลจิเนตว่านหางจระเข้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (alginate-aloe vera film contains zinc oxide nanoparticles) ทำการศึกษาในอาสาสมัคร 800 ราย อายุ 22-35 ปี ที่ได้รับการผ่าตัดคลอด สุ่มแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมที่ได้รับยาขี้ผึ้ง mupirocin และกลุ่มที่ได้รับแผ่นฟิล์มปิดแผลอัลจิเนตว่านหางจระเข้ (มีส่วนผสมของ sodium alginate 1.5%, สารสกัดว่านหางจระเข้ 1% และ zinc oxide nanoparticles 1 มก.) ร่วมกับยาขี้ผึ้ง mupirocin เป็นเวลา 24 วัน ประเมินผลจาก REEDA score ได่แก่ ความแดง รอยจ้ำเลือด อาการบวม ระยะเวลาการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และขนาดแผลผ่าตัด พบว่าค่าคะแนน REEDA ในกลุ่มที่ได้รับแผ่นปิดแผลน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่าแผ่นปิดแผลช่วยลดอาการแดง รอยจ้ำเลือด อาการบวม และขนาดของแผลเหนือกว่ากลุ่มควบคุม และส่งผลให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น แสดงให้เห็นว่าแผ่นฟิล์มปิดแผลอัลจิเนตว่านหางจระเข้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีประสิทธิภาพในการรักษาแผลผ่าตัดคลอด โดยช่วยเร่งกระบวนหารหายของแผล

J Drug Deliv Sci Technol. 2021;66:102631.