ฤทธิ์ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าของวิตามินซีและเปปไทด์ข้าว

การประเมินประสิทธิภาพของตำรับแอมพูลเปปไทด์ซี (Peptide-C ampoules) ที่ประกอบด้วยวิตามินซี 10%, เปปไทด์ข้าว, กรดไฮยารูนิก และน้ำแร่ (ไม่ระบุแหล่งที่มาของสารสกัดและอัตราส่วน) แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ การศึกษาที่ 1 การทดสอบฤทธิ์ต่อการผลัดเซลล์ผิว โดยทำการศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิง 32 ราย อายุ 36-64 ปี โดยให้อาสาสมัครทาสารเรืองแสง dansyl chloride บริเวณท้องแขน ก่อนทำการทดสอบ 24 ชม. จากนั้นทาแอมพูลเปปไทด์ซี ครั้งละ 12 หยด หรือยาหลอก วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ทำการประเมินผลด้วยจำนวนวันที่ไม่สามารถตรวจพบค่าการเรืองแสงบริเวณท้องแขนด้วย Wood’s Light พบว่ากลุ่มที่ได้รับแอมพูลเปปไทด์ซีใช้เวลาเฉลี่ย 17.1 วัน และกลุ่มควบคุมใช้เวลาเฉลี่ย 19.4 วัน แสดงให้เห็นว่าแอมพูลเปปไทด์ซีช่วยให้ผิวผลัดเซลล์ได้เร็วขึ้น การศึกษาที่ 2 ทำการศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิง จำนวน 47 ราย อายุเฉลี่ย 52.6±4.8 ปี ที่มีปัญหาผิวบอบบางแพ้ง่าย (sensitive skin) ที่มีปัญหารอยตีนกา ระดับ ≥ 2 ถึง ≤ 4 (ความรุนแรงระดับ 0-6 คือ ไม่พบริ้วรอย-มีริ้วรอยที่มองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจน) และริ้วรอยบนหน้าผาก ระดับ ≥ 2 และมีร่องแก้ม ระดับ ≥ 3 กำหนดให้อาสาสมัครทาแอมพูลเปปไทด์ซี ครั้งละครึ่งหลอดหยด บริเวณใบหน้าและลำคอ วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 28 วัน ทำการประเมินผลด้วย Dynamical Atlas visual assessment ผลพบว่ารอยตีนกา รอยย่นบนหน้าผาก และร่องแก้มในอาสาสมัครลดลง 9, 11 และ 5.2% ตามลำดับ และเมื่อให้อาสาสมัครประเมินด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามพบว่าผิวมีความกระจ่างใส เรียบเนียน และริ้วรอยร่องตื้น (fine line) ลดลง 79, 77 และ 64% ตามลำดับ และการศึกษาที่ 3 ในอาสาสมัครเพศหญิง จำนวน 41 ราย อายุเฉลี่ย 49.1±4.5 ปี ที่มีปัญหารอยตีนกา ระดับ ≥ 2 และ < 5 ถึง 6 ที่มีรอยหลักยาวอย่างน้อย 2 ซม. และไม่ถูกพาดผ่านด้วยรอยอื่น กำหนดให้อาสาสมัครทาแอมพูลเปปไทด์ซี ครั้งละครึ่งหลอดหยด บริเวณใบหน้าและลำคอ วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 29 วัน ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของรอยตีนกาด้วยโปรแกรม quantirides และ 3D fringe projection ก่อนและหลังการทดสอบ ร่วมกับแบบประเมินด้วยตนเองของอาสาสมัคร ผลพบว่าจำนวนรอยตีนกา ขนาดพื้นที่ และความยาวของริ้วรอยร่องตื้น ในอาสาสมัครลดลง 11.5, 15.7 และ 13.1% ตามลำดับ การประเมินความลึกของร่องรอยตีนกาด้วย 3D fringe projection พบว่าส่วนต่างความสูงและความลึกที่สุดของร่องตีนกาลดลง 13.2% ค่าเฉลี่ยความลึกของริ้วรอยลดลง 5.4% อาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ (81%) โดยระบุว่าผิวมีความเรียบเนียนขึ้น และริ้วรอยร่องตื้นลดลง จากผลการศึกษาทั้งหมดสรุปได้ว่าแอมพูลเปปไทด์ซีที่ประกอบด้วยวิตามินซีและเปปไทด์ข้าวช่วยผลัดเซลล์ผิวและลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าได้

Int J Cosmet Sci. 2021;43(2):131-35.