ฤทธิ์รักษาแผลของไฮโดรเจลว่านหางจระเข้

การศึกษาฤทธิ์รักษาแผลของตำรับไฮโดรเจลว่านหางจระเข้ (Restauder®: ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ สารสกัดว่านหางจะเข้, 1,2-propanediol และ triethanolamine) ทำการทดสอบในหนูแรทที่มีแผลจากการผ่าตัดบริเวณหลัง ขนาด 2 ซม. จากนั้นแบ่งกลุ่มการรักษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา และกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยไฮโดรเจลว่านหางจระเข้ เป็นเวลา 21 วัน ผลพบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยไฮโดรเจลว่านหางจระเข้พบการเกิดกระบวนการหายของแผลเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบปากแผลปิดเต็มพื้นที่ในวันที่ 15 ของการศึกษา ซึ่งเร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก 29% การศึกษาเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าตำรับไฮโดรเจลว่านหางจระเข้มีผลลดการอักเสบ กระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์แมคโครฟาจและเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ร่วมกับการสร้างเส้นเลือดใหม่และสารไฟบรินขึ้นมาปิดแผล เป็นผลให้กระบวนการหายของแผลเกิดเร็วขึ้น

Polymers (Basel). 2021;13(22):3958.