ฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบในช่องปากของน้ำยาบ้วนปากว่านหางจระเข้

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา atorvastatin กับน้ำยาบ้วนปากว่านหางจระเข้ในการป้องกันการอักเสบในช่องปากจากการได้รับเคมีบำบัด ทำการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด 5-fluorouracil (FOLFOX4) จำนวน 120 ราย ที่สุ่มแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับยา atorvastatin ขนาด 10 มก. รับประทานวันละ 1 ครั้ง ร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากยาหลอก กลุ่มที่ 2 ได้รับน้ำยาบ้วนปากสารสกัดว่านหางจระเข้ 94.5% ร่วมกับการรับประทานยาหลอก และกลุ่มที่ 3 ได้รับน้ำยาบ้วนปากยาหลอกร่วมกับการรับประทานยาหลอก โดยให้อาสาสมัครเริ่มรับประทานยาและใช้น้ำยาบ้วนปากหลังเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ทำติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ประเมินผลจากจำนวนและความรุนแรงของเยื่อบุช่องปากอักเสบ ผลพบว่าในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 มีผู้ป่วยเยื่อบุช่องปากอักเสบความรุนแรงระดับ 2-4 จำนวน 19 ราย กลุ่มที่ 2 พบผู้ป่วยเยื่อบุช่องปากอักเสบระดับ 2 จำนวน 1 ราย และกลุ่มที่ 3 พบผู้ป่วยเยื่อบุช่องปากอักเสบความรุนแรงระดับ 2-4 จำนวน 20 ราย แสดงให้เห็นว่าน้ำยาบ้วนปากว่านหางจระเข้บรรเทาอาการอักเสบในช่องปากจากการได้รับเคมีบำบัดได้

Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 2021;13(4):110-6.