ฤทธิ์ปกป้องผิวจากแสงแดดของสาร γ-oryzanol จากข้าว

ตำรับเจลนีโอเอทโทโซม (nanoethosomes) กักเก็บ γ-oryzanol (GO-NEs) ที่เตรียมจากวิธีฉีดด้วยเอทานอล ได้นีโอโซมขนาดอนุภาค 80±5 นาโนเมตร ค่าศักย์ไฟฟ้า zeta -5±0.9 มิลลิโวลต์ และมีค่าประสิทธิภาพการกักเก็บ γ-oryzanol เท่ากับ 96.36±2.14% การศึกษาความสามารถในการป้องกันแสงแดด (sun protection factor) ของตำรับเจลนีโอเอทโทโซม (nanoethosomes) กักเก็บ γ-oryzanol (GO-NEs) ความเข้มข้น 0.085% โดยน้ำหนัก ด้วยการทาเจล GO-NEs ขนาด 2 มก./ตร.ซม. บน Transpore™ membrane และวัดค่าการดูดกลืนแสดงที่ความยาว 290-400 นาโนเมตร ผลพบว่ มีค่า SPF เท่ากับ 3.68 และการทดสอบฤทธิ์ปกป้องผิวจากแสงแดดในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดความเสียหายต่อผิวด้วยการให้รังสียูวี ขนาดความเข้มแสง 200 จูล/ตร.ม/วัน จากนั้นแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็นกลุ่มที่ให้ทาด้วยเจล GO-NEs 0.085% โดยน้ำหนัก, เจล γ-oryzanol 0.085% โดยน้ำหนัก, หรือเจลเบส วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 22 สัปดาห์ สามารถป้องกันการรอยโรคมะเร็งผิวหนังในสัตว์ทดลองอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบการเกิดแผลเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเจลเบส และกลุ่มควบคุมลบที่ไม่ได้รับสารใดเลย การศึกษาทางจุลกายวิภาคในเซลล์ผิวของสัตว์ทดลองที่ได้รับเจล GO-NEs ไม่พบความเสียหายของเนื้อเยื่อชั้น epidermis เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และต่อรากขนในผิว และไม่พบการแบ่งตัวที่ผิดปกติของผิวหนัง ส่วนกลุ่มที่ได้รับเจล γ-oryzanol พบว่าเนื้อเยื่อชั้น epidermis ได้รับความเสียหายเล็กน้อย และพบลักษณะเซลล์ผิดปกติคล้ายถุงน้ำ ส่วนกลุ่มที่ได้รับเจลเบสพบการเกิดเซลล์ลักษณะคล้ายถุงน้ำขนาดใหญ่ในชั้นเนื้อเยื่อ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสาร γ-oryzanol ป้องกันความเสียหายของผิวหนังจากการได้รับรังสียูวีได้ และการใช้ในรูปของนีโอโซมกักเก็บ γ-oryzanol จะให้ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ในรูปของสารสกัด

Life Sci. 2021;283:119759.