ฤทธิ์ป้องกันฟันผุของยาสีฟันว่านหางจระเข้

การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาสีฟันว่านหางจระเข้ต่อการป้องกันฟันผุ ทำการทดสอบในอาสาสมัคร 57 ราย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1: ยาสีฟันฟลูออไรด์ 1,450 ppm. (กลุ่มควบคุมบวก) กลุ่มที่ 2: ยาสีฟันว่านหางจระเข้ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 1,000 ppm. กลุ่มที่ 3: ยาสีฟันว่านหางจระเข้ที่ไม่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และกลุ่มที่ 4: กลุ่มวุ้นว่างหางจระเข้ 100% (เตรียมจากวุ้นว่านหางจระเข้สดและเก็บรักษาในตู้เย็นวันต่อวัน) กำหนดให้อาสาสมัครในแต่ละกลุ่ม แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่กำหนด ครั้งละ 3 นาที วันละ 2 ครั้ง ที่เวลา 10.00 น. และ 20.00 น. ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุจากอัตราการคืนแร่ธาตุของฟัน (remineralization) ด้วยเครื่องมือ SEM-EDX เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ยาสีฟัน ผลพบว่าอัตราส่วนของแคลเซียม:ฟอสฟอรัส (calcium-to-phosphorus ratio) ซึ่งบ่งถึงกระบวนการคืนแร่ธาตุของฟันมีค่าเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม แต่มีนัยสำคัญทางสถิติเฉพาะกลุ่ม 1, 2 และ 4 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวุ้นว่านหางจระเข้สดมีความสามารถในการป้องกันฟันผุ โดยเร่งกระบวนการคืนแร่ธาตุของฟันได้เช่นเดียวกับยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์

Eur J Dent. 2021;15(1):133-8.