ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการชะลอวัยของสารสกัดจากเปลือกมังคุด

การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana L.; mangosteen) ในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการชะลอวัย พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากการวัดด้วยเทคนิค ferric reducing antioxidant power (FRAP) มีค่า IC50 เท่ากับ 116.31 ± 0.60 ไมโครโมลาร์ Fe(II) ต่อไมโครกรัมของสารสกัด และจากการวัด H2O2 scavenging มีค่า IC50 เท่ากับ 54.61 มคก./มล. และมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการชะลอวัย สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ elastase มีค่า IC50 เท่ากับ 7.40 มคก./มล. สาร α-mangostin มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ collagenase มีค่า IC50 เท่ากับ 9.75 มคก./มล. สาร γ-mangostin มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ hyaluronidase และ tyrosinase มีค่า IC50 เท่ากับ 23.85 และ 50.35 มคก./มล. ตามลำดับ

Trop Life Sci Res. 2020; 31(3): 127-44. doi: 10.21315/tlsr2020.31.3.9.