ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโปรโตซัวสาเหตุของภาวะช่องคลอดอักเสบ Trichomonas vaginalis ของน้ำมันจากกลีบดอกกุหลาบมอญ

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดน้ำและสารสกัดน้ำผสมแอลกอฮอล์ (hydroalcoholic) ของน้ำมันจากกลีบดอกกุหลาบมอญ (Rosa damascena mill; damask rose) ในการยับยั้งเชื้อโปรโตซัวสาเหตุของภาวะช่องคลอดอักเสบ Trichomonas vaginalis ด้วยการนับจำนวนเชื้อบนแผ่น homocytometery และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, และ Group B Streptococcus ด้วยเทคนิค broth microdilution พบว่าค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ T. vaginalis ของสารสกัดน้ำผสมแอลกอฮอล์และสารสกัดน้ำของน้ำมันจากกลีบดอกกุหลาบมอญ อยู่ระหว่างช่วง 25 – 50 และ 25 – 100 มก./มล. ตามลำดับ ส่วนน้ำมันจากกลีบดอกกุหลาบมอญไม่แสดงผลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดของน้ำมันจากกลีบดอกกุหลาบมอญมีฤทธิ์ยั้บยั้งเชื้อโปรโตซัวสาเหตุของภาวะช่องคลอดอักเสบ T. vaginalis โดยสารสกัดน้ำผสมแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากกว่าสารสกัดน้ำ

www.sebattic.com